Regler för uttagningstävlingar

11 aug 2006

Regler för nationella tävlingar i Sverige som samtidigt är uttagningstävlingar till EM eller VM.

 

----------DENNA SIDA ÄR UNDER ARBETE ----------

Under 2006 föreslagna, omröstade och vinnande regler för nationella jakter:

Sammanfattning av reglerna:

• elektronisk tidtagning bör användas

• dubbla frekvenser får användas för att göra två banor: en lång för klasserna HD20+HD21+H40 och en lite kortare för klasserna D35+HD50+H60

• banlängd för H21 skall vara minst 5 km

• start och mål bör vara på olika platser

• arrangör eller tävlingskontrollant skall innan start kontrollera att alla rävar sänder ok, och vidtaga lämpliga åtgärder om så inte är fallet

• förhållanden som kommer att gälla skall anges i respektive inbjudan, som ska publiceras minst två veckor före tävling


§1 Bankontrollant

En bankontrollant ska utses. Dennes uppgift är att kontrollera att arrangören har uppfyllt de regler som stipuleras här (Regler för uttagningstävlingar). Arrangören ska i god tid före tävlingsdagen kontakta bankontrollanten som ska godkänna tävlingen, med eller utan anmärkning.

Arrangören ansvarar för ett utse bankontrollant och denne ska ha god kunskap om radiopejlorientering..

§3 Tävlingsform

Tävlingen utgörs av en 80m och en 2m tävling, antingen samma dag eller under 2 dagar.

§2 Kontroller

Antalet kontroller ska vara 5 och alla löpare ska ta alla kontroller (ej som internationella regler).

Kontrollerna ska markeras med orange/vit orienteringsskärm, ca 15 x 15 dm som kan köpas från SOFT-förlaget (Orienteringsskärm för träning, 305 kr för 10 st). Skärmen ska placeras 1-5 dm över marken och vara synlig från några meters håll.

Stiftklämman ska vara placerad i anslutning till orienterinsskärmen.

Kontrollerna sänder i tur och ordning var 5:e minut. Sändningsfrekvensen skall ligga mellan 3500-3600 kHz. Denna skall uppges före start och får ej ändras mer än ±3 kHz under tävlingens gång.

§2 Banlängd

Banlängden bör vara 6–8 km med hänsyn tagen till terrängens beskaffenhet.

§5 Start

Starten sker individuellt var 5:e minut med en löpare per klass. Två startkorridorer ska finnas.

Lottning av startordning ska ske i god tid före start. Både 80m och 2m ska lottas.

§7 Stämpling

Den tävlande stämplar sin första kontroll i ruta 1, sin andra kontroll i ruta 2 osv.

Om den tävlande stämplar i fel ruta skall han kryssa över denna och istället stämpla i reservrutan.

§8 Karta

Karta, sändningsschema och kontroll-lappar/startkort delas ut till de tävlande i god tid före start. Kartan skall vara en orienteringskarta i skala 1:10.000-1:25.000 med hög aktualitet.

§9 Pejlmottagare

Mottagare som orsakar interferens i annan mottagare på längre avstånd än 10 meter får ej användas.

§10 Förbjuden mark

Odlad mark, inhägnade trädgårdar, tomter o dyl får ej beträdas.

§11 Risk

Tävlande deltager på egen risk. Visselpipa bör medföras, på nattetappen dessutom reservlyse.

§12 Målgång

Tävlande skall efter tävlingen anmäla sig på angiven plats.

§13 Hjälp-mig-hem-sändare

"Hjälp-mig-hem"-sändare skall finnas och ha god hörbarhet. Den skall ligga på behörigt avstånd från i tävlingen använda frekvenser och sättas igång sista tredjedelen av tävlingstiden. Den fortsätter sända kontinuerligt tills dess alla tävlande återvänt.

§14 Lagtävling

Lagtävlingen baseras på de individuella resultaten. Som lag räknas de tre bästa från varje klubb eller ort.

§15 Klasser

Internationell klassindelning ska användas:

Xxxx

Skriftlig protest ska delges juryn senast 1 timme efter tävlingens angivna maxtid.